Mirror of GNU Guix
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

215 lines
30 KiB

digraph "Guix bag-emerged" {
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" [label = "coreutils-8.25", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/yv2r96w2dvbb0sjrf9f2imybpnyd616b-coreutils-8.25.drv" -> "/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" [label = "perl-5.24.0", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = blue];
"/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = blue];
"/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [label = "tar-1.29", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [label = "gzip-1.8", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [label = "bzip2-1.0.6", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [label = "xz-5.2.2", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [label = "file-5.28", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [label = "diffutils-3.5", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [label = "patch-2.7.5", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [label = "sed-4.2.2", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [label = "findutils-4.6.0", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [label = "gawk-4.1.4", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [label = "grep-2.25", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [label = "coreutils-8.25", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [label = "make-4.2.1", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [label = "bash-4.4.0", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [label = "ld-wrapper-0", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [label = "binutils-2.27", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [label = "gcc-4.9.4", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [label = "glibc-2.24", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [label = "glibc-utf8-locales-2.24", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" [label = "acl-2.2.52", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/ywmblv73pqa8lqqz368g46ysz65pnm0v-acl-2.2.52.drv" -> "/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" [label = "gettext-minimal-0.19.8.1", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" -> "/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" [color = dimgrey];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" [label = "expat-2.2.0", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/4dql1pzyivg87jwyfmmkwc6jll1vnizc-expat-2.2.0.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = darkviolet];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" [label = "attr-2.4.47", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/nw68wjvbw505klgpsavq7dk195wg8ffj-gettext-minimal-0.19.8.1.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" -> "/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" [color = peachpuff4];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" [label = "gmp-6.1.1", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/7gqg2kmrm1bjgphnd70ps5c11gqml571-gmp-6.1.1.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = darkgoldenrod];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" [label = "m4-1.4.17", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/d1n7i55s1zcwzi21pnsxhamk3b1zf61d-m4-1.4.17.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = cyan3];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" [label = "libcap-2.24", shape = box, fontname = Helvetica];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/jxcx1jcvzxb17dc69sfwb352vgwyr108-perl-5.24.0.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/7ijl8lybdx95kndajavdrpz05jdiwy9g-tar-1.29.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/0ykf3p023pzfcg2bw8ahjc7cvmc12zjq-gzip-1.8.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/xx3hiqhqn0d94zz7b46hgggwsz3wjiiw-bzip2-1.0.6.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/kz8rzasivw4aflsv4rll3m539xybf226-xz-5.2.2.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/3pwrlsd23k2h104akxfj3cxhqcp973g9-file-5.28.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/f1ww5vh5abnvr8b24llipm5dl89s5lq2-diffutils-3.5.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/0cbgdhhyh7hsgwq1x54n9vnq99rfjch9-patch-2.7.5.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/8xjnm44dfwwxp90hxq6zhb6qvia7rb3l-sed-4.2.2.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/54wjl6dp6rp47r67f4nyfqyv8nh456yc-findutils-4.6.0.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/k951w49yw74ikg19l4mmlwfrq9w7a7zd-gawk-4.1.4.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/n48xdjkvhlhj5mgdzy59n0dpb9vn0v78-grep-2.25.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/i52csyja3036ns0zj6z85lkgz3wfyym7-coreutils-8.25.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/nv4mnbz3mpd4gv80djk7762wyvxpccqk-make-4.2.1.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/2c60vlcvpj5dvmgklajkp7cpynhcqixr-bash-4.4.0.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/zhc5c4s0xvzizpgpq2za6x84vxv57iy6-ld-wrapper-0.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/9k1js0kalh4s6q4hf0rgg2n0zdyrwi69-binutils-2.27.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/hv3dl3my12mq0gkwvckmnqccnckn39l0-gcc-4.9.4.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/qbfynm50snyn31w2c3paiw2n6wvzksg8-glibc-2.24.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/ir0lq2x7h64g2z5mlqvnlysjk2bc9xka-glibc-utf8-locales-2.24.drv" [color = blue];
"/gnu/store/ijv3y5l1fbbzwb77lc867r1qbsf147i8-libcap-2.24.drv" -> "/gnu/store/gplx9i7c01f2r6qvm6d5w60iam73zmin-attr-2.4.47.drv" [color = blue];
}