Преглед на файлове

gnu: newlib: Use HTTPS home page.

* gnu/packages/embedded.scm (newlib)[home-page]: Use HTTPS.
gn-latest-20200428
Tobias Geerinckx-Rice преди 1 година
родител
ревизия
2196e3cc23
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: DB0FF884F556D79
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      gnu/packages/embedded.scm

+ 1
- 1
gnu/packages/embedded.scm Целия файл

@ -175,7 +175,7 @@
`(("xbinutils" ,(cross-binutils "arm-none-eabi"))
("xgcc" ,gcc-arm-none-eabi-4.9)
("texinfo" ,texinfo)))
(home-page "http://www.sourceware.org/newlib/")
(home-page "https://www.sourceware.org/newlib/")
(synopsis "C library for use on embedded systems")
(description "Newlib is a C library intended for use on embedded
systems. It is a conglomeration of several library parts that are easily


Зареждане…
Отказ
Запис