32 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Efraim Flashner 81a3744b78 ratspub: update service. преди 1 месец
  Efraim Flashner 0cda4a683b ratspub: Update преди 5 месеца
  Efraim Flashner b25542805c Use per-service guix profiles преди 5 месеца
  Efraim Flashner f199e13a45 gitea: fix typo преди 6 месеца
  Efraim Flashner 9b381aef7b gitea: Use static location to run service преди 6 месеца
  Efraim Flashner 3167912d77 Add genenetwork1 преди 6 месеца
  Efraim Flashner 151b22ef24 test-upgrade: Update packages преди 6 месеца
  Efraim Flashner 3ca5af0178 covid19-pubseq: New service. преди 8 месеца
  Efraim Flashner ae6fa1540e bnw, ratspub: Update service. преди 8 месеца
  Efraim Flashner 37d28d7747 bnw: Use an older commit. преди 9 месеца
  Efraim Flashner 4d5d516b53 shepherd: fix typo преди 10 месеца
  Efraim Flashner 313c11c388 docs: document running ratspub преди 10 месеца
  Efraim Flashner 3e1bfc2ab8 shepherd: Add hrdp service преди 10 месеца
  Efraim Flashner 124c7bf512 shepherd: Add virtuoso service преди 10 месеца
  Efraim Flashner 02901d7210 README: Update преди 10 месеца
  Efraim Flashner 5f9494c36a ratspub: enable service преди 10 месеца
  Efraim Flashner 6680c11f3c gitea: Move service to new location преди 10 месеца
  Efraim Flashner 4a04255405 systemd: Add service to start shepherd at start-up. преди 10 месеца
  Efraim Flashner f5127fc7ae update pubmed archive: Use edirect преди 10 месеца
  Efraim Flashner 134063f925 shepherd: test-upgrade: Adjust to edirect upstreaming преди 11 месеца
  Efraim Flashner 193cd5b8ca shepherd: ratspub: Update NLTK directory преди 11 месеца
  Efraim Flashner 222bc44e17 shepherd: singlecell: Autostart преди 11 месеца
  Efraim Flashner 44b9e05ee0 cron: Add pubmed cronjob преди 11 месеца
  Efraim Flashner 22c687a77b shepherd: update update-archive script преди 11 месеца
  Efraim Flashner 7be76d8380 shepherd: update test-upgrade script преди 11 месеца
  Efraim Flashner 0fbec4fc27 shepherd: fix singlecellrshiny преди 11 месеца
  Efraim Flashner 18f77179e7 shepherd: add singlecellrshiny преди 11 месеца
  Efraim Flashner fea8ff6ba6 shepherd: add ratspub преди 1 година
  Efraim Flashner ad3af2f65d shepherd: fix some typos преди 1 година
  Efraim Flashner 8b001c765e shepherd: modularize the services преди 1 година
  Efraim Flashner 1ce2c18ef1 README: Document modular services преди 1 година
  Efraim Flashner f843d9c7bb initial commit преди 1 година