1 Ревизии (041b340da409078951267b6a8c43b27716e6b7ec)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Ludovic Courtès dcc90d1558
Add '.guix-channel' file. преди 1 година