Pārlūkot izejas kodu

Add info.rkt and update readme

master
Christian Fischer pirms 4 mēnešiem
vecāks
revīzija
9ee4ff6982
2 mainītis faili ar 17 papildinājumiem un 0 dzēšanām
  1. +5
    -0
      info.rkt
  2. +12
    -0
      readme.org

+ 5
- 0
info.rkt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,5 @@
#lang info
(define version "0.1")
(define collection "gn-proxy")
(define deps (list "redis-rkt"
"threading"))

+ 12
- 0
readme.org Parādīt failu

@@ -1,5 +1,17 @@
* GN proxy & access control

** Dependencies and starting the proxy

The only dependencies are "redis-rkt" and "threading", as defined in
info.rkt.

The REST server can be started by running server/rest.rkt:

#+begin_src bash
racket server/rest.rkt
#+end_src


** Redis and MariaDB connections

The database connections are defined in db.rkt, and are handled by


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt